Kontakt

Polityka prywatności

tel: +48 602 357 823

e-mail: weddingtimewt@gmail.com

ul. Sikorskiego 8

63-900 Rawicz

Wszelkie prawa zastrzeżone  © WEDDING TIME 2019

Wróć do Oferta WYPOŻYCZALNIA

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA

 

 • Podmiot wypożyczający-klient, korzystający z usług wypożyczalni - zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM, natomiast wypożyczalnia – zwana jest dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.
 • W przypadku wyboru opcji - „odbiór i zwrot osobisty” - wypożyczane artykuły zostaną postawione do dyspozycji ZAMAWIAJĄCEGO nie wcześniej niż 1 dzień przed datą wydarzenia w magazynie WYPOŻYCZAJĄCEGO.
 • W przypadku wyboru opcji -”transport (dostawa i odbiór po stronie Wypożyczalni)” - wypożyczane artykuły zostaną postawione do dyspozycji ZAMAWIAJĄCEGO nie wcześniej niż 1 dzień przed datą wydarzenia w ustalonym w umowie miejscu.
 • Użyte w opisach artykułów sformułowanie: "Podana cena wypożyczenia dotyczy wypożyczenia artykułu na weekend" współgra z powyższymi punktami dotyczącymi odbioru i zwrotu artykułów.
 • Zmiany ilości zamawianych produktów na umowie można dokonać maksymalnie na 7 dni przed datą wydarzenia (w górę wyłącznie po weryfikacji dostępności artykułu).
 • W przypadku wyboru opcji - „odbiór i zwrot osobisty” - wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do WYPOŻYCZAJĄCEGO w ciągu jednego dnia roboczego po dacie wydarzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana kara w wysokości podanej w umowie.
 • W przypadku wyboru opcji -”transport (dostawa i odbiór po stronie Wypożyczalni)” - wypożyczane artykuły zostaną postawione do dyspozycji WYPOŻYCZAJĄCEGO nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego po dacie wydarzenia w ustalonym w umowie miejscu.
 • W przypadku dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO uszkodzeń przedmiotu umowy, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kwota z kaucji równowarta wartości zakupu przedmiotu. W przypadku możliwości naprawy przedmiotu z kaucji zostanie potrącony koszt naprawy. Do uszkodzeń w przypadku produktów materiałowych zaliczane są również plamy z wosku, których nie da się usunąć poprzez standardowe czyszczenie. Koszt ich usunięcia zostanie potrącony z kaucji.
 • W przypadku deklaracji zwrotu czystych artykułów (jeśli taka możliwość została oznaczona na stronie artykułu, a także określona w zawartej umowie), muszą one zostać oddane czyste i wyprasowane (materiały), tj. w stopniu nadającym się do ponownego użycia. WYPOŻYCZALNIA zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości. Jeśli produkty zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia, koszt czyszczenia zostanie potrącony z kaucji.
 • W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.
 • W przypadku zwrotu, postawienia do dyspozycji WYPOŻYCZAJĄCEGO artykułów po wskazanym w umowie terminie - WYPOŻYCZAJĄCY nalicza karę za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary uzależniona jest od wartości artykułu i wskazana w umowie.
 • W przypadku otrzymania towaru na palecie, bądź też zapakowanego w kartony, klient musi dokonać zwrotu towaru oraz opakowań i palety. Paleta i opakowania, tak samo jak artykuły, są wypożyczane ZAMAWIAJĄCEMU na potrzeby transportu i obowiązują w ich przypadku wszystkie punkty dotyczące zasad wypożyczenia. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zwrotu tej samej palety oraz tych samych opakowań w stanie nienaruszonym. W przeciwnym wypadku wartość palety i opakowań zostanie potrącona z kaucji.
 • WYPOŻYCZALNIA pobiera kaucję zwrotną, która przeznaczona jest na poczet ewentualnych zagubień, strat, uszkodzeń, kradzieży oraz kary za zwrot artykułów po terminie. W przypadku uszkodzenia artykułów - kaucja zostanie pomniejszona lub nie zostanie zwrócona. W przypadku niestwierdzenia uchybień - kaucja zostanie zwrócona w dniu zwrotu.
 • W celu ujednolicenia opłat kaucyjnych - wprowadzono zasadę uzależniającą jej wysokość od wartości całego zamówienia - i jest to kwota zamówienia zaokrąglona w górę do pełnych 50,00 zł. Maksymalna kwotą kaucji to wartość 1000,00 zł. Dla przykładu: 

WARTOŚĆ ZAMOWIENIA

KWOTA KAUCJI

25,00 zł

50,00 zł

85,00 zł

100,00 zł

375,00 zł

400,00 zł

820,00 zł

850,00 zł

970,00 zł

1000,00 zł

1350,00 zł

1000,00 zł

 

 

 • Zamawiający otrzymuje umowę wypożyczenia w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Na wpłatę zadatku, zgodnie z umową, ZAMAWIAJĄCY ma 7 dni roboczych. W przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie 7 dni - rezerwacja przepada, a umowa traci ważność.
 • Pełna kwota należna za wypożyczenie wraz z kaucją zwrotną zostanie przekazana WYPOŻYCZAJĄCEMU nie później niż 14 dni przed spodziewaną datą odbioru, w gotówce lub przelewem na wskazane konto bankowe.
 • W przypadku rezygnacji z wypożyczenia artykułów przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, po wpłacie zadatku - nie jest on zwracany.
 • W przypadku rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 30 dni przed uroczystością, WYPOŻYCZAJĄCY tytułem odstępnego ma prawo zatrzymać 20% ogólnej wartości umowy.
 • W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które WYPOŻYCZAJĄCY nie będzie w stanie dostarczyć przedmiotów zawartych w umowie (częściowo albo w całości), WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (produkty zastępcze, częściowa realizacja itp. w zależności od zaistniałej sytuacji). ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony przez ZAMAWIAJĄCEGO zadatek zostaje mu zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego w gotowce, bądź na wskazane konto bankowe.
 • Spory, które mogłyby wyniknąć podczas współpracy - strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.
 • Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe. Ostateczne rozliczenie reklamacji nastąpi do 14 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu artykułów.
 • Kolory produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji - także ze względu na oświetlenie i styl obróbki fotografa.
 • Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji umowy wypożyczenia. Szerzej na temat danych osobowych – w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Regulamin wypożyczalni